Artykuły filtrowane wg daty: marzec 2023

piątek, 31 marzec 2023 13:56

WIOSENNE PORZĄDKI TO NIE WYPALANIE TRAW...

Wypalanie wyschniętych traw oraz nieużytków rolnych to proceder niebezpieczny, zagrożony wysokimi karami. To także nikomu niepotrzebne działanie. Pożary niszczą środowisko, mogą mieć groźne konsekwencje dla każdego z nas, a na dodatek nie przynoszą nikomu niczego dobrego. 

Suche trawy płoną błyskawicznie.

Każdy taki pożar może okazać się bardzo trudny do opanowania. W okamgnieniu ogień potrafi przenosić się na sąsiednie obszary, lasy oraz zabudowania. Niejednokrotnie oznacza dla kogoś ogromne straty. Może również grozić utratą życia. 
Na łąkach ogień jest szczególnie niebezpieczny dla ptaków, płazów, drobnych ssaków i różnych gatunków owadów. Dodatkowo płomienie niszczą ich gniazda, nory czy legowiska. By uporać się ze skutkami pożaru, spalony las potrzebuje kilkudziesięciu lat. W przypadku torfowiska trwa to kilka tysięcy lat! Torf gasi się wyjątkowo trudno, a walka z ogniem trwa czasami nawet kilka miesięcy. 

Wbrew powtarzanym opiniom, wypalanie traw nie użyźnia gleby, lecz wręcz ją wyjaławia. Ogień zatrzymuje proces gnicia resztek roślinnych i tworzenia warstwy urodzajnej. Płomienie zabijają dżdżownice oraz mrówki, które mają zasadniczy wkład w proces rozkładu masy organicznej, przewietrzania gleby oraz wzbogacania jej w próchnicę. Giną także pszczoły i trzmiele, czego skutkiem jest mniej zapylonych kwiatów, a następnie niższe plony. Wypalanie traw zatruwa powietrze. Do atmosfery trafia w ten sposób dodatkowy dwutlenek węgla, węglowodory aromatyczne i dioksyny, które są szczególnie niebezpieczne dla człowieka. 

Kary dla podpalaczy 

Zgodnie z art. 131 pkt 12 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku, kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, powinien liczyć się z mandatem w wysokości od 20 do 500 złotych. W oparciu o art. 82 § 3 Kodeksu wykroczeń (Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi) oraz § 4 (Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienie stałego nadzoru miejsca wypalania) można nałożyć mandat w wysokości 50-500 złotych. W ten sposób mogą karać strażnicy miejscy.

Kodeks wykroczeń przewiduje jednak dla sprawców podpaleń również grzywny do pięciu tysięcy złotych. Jeśli pożar będzie stanowił zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia, trzeba liczyć się z karą od roku do 10 lat więzienia. Rolnikom, którzy nie przestrzegają zakazu wypalania traw grozi utrata części dopłat bezpośrednich

Dział: Aktualności

Nastała wiosna, a sprzyjająca aura sprzyja wykonaniu prac porządkowych wokół swoich miejsc zamieszkania. Pielęgnacji wymaga nie tylko ogród czy trawnik, ale także chodnik przylegający bezpośrednio do posesji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy właściciele muszą dbać o czystość i estetyczny wygląd swoich obiektów. Ponadto są zobowiązani do pielęgnowania i utrzymywania estetycznego wyglądu terenów zielonych.

Jak co roku, strażnicy miejscy rozpoczynają w tym czasie akcję „Wiosna”. Dbanie o czystość i porządek naszego miasta to jedno z zadań Straży Miejskiej, dlatego apelujemy do mieszkańców i zarządców nieruchomości, aby sprawnie i z pozytywnym nastawieniem wypełnili obowiązek porządkowania swoich posesji. Przede wszystkim, aby wszelkiego rodzaju nieczystości pozbywać się w miejscach do tego przeznaczonych i nie tworzyć dzikich wysypisk.

Obowiązek sprzątania wynika z przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 roku, uchwały Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Radomia oraz Kodeksu Wykroczeń.

Strażnicy miejscy sprawdzają stan czystości działek usytuowanych na terenie miasta Radomia oraz kontrolują czy są odpowiednie pojemniki na śmieci. Chodzi o to, by ograniczyć powstawanie nielegalnych wysypisk, do których najczęściej przykładają się sami mieszkańcy. W przypadkach ujawniania miejsc nielegalnych wysypisk strażnicy będą starali się ustalić i ukarać sprawcę, a od właścicieli zaśmieconych terenów będą egzekwować ich uporządkowanie.    

Pamiętajmy, że stan czystości naszego miasta zależy głównie od nas samych i naszych codziennych nawyków.

Straż Miejska w Radomiu przypomina, że do obowiązków właściciela należą:

- Usuwanie piachu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Dotyczy to chodników, które przylegają do granicy nieruchomości. Właściciel posesji nie ma obowiązku sprzątania chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

- Właściwe oznakowanie posesji, czyli umieszczenie w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Jeśli budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym trzeba umieścić także na ogrodzeniu.

Za niedopełnienie ww. obowiązków strażnicy mogą nałożyć mandat karny w wysokości 100 złotych.

oraz:

- Wyznaczenie oraz odpowiednie przygotowanie we własnym zakresie i na własny koszt punktu gromadzenia odpadów z uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów.

- Zapewnienie czystości i właściwego stanu sanitarnego punktu gromadzenia odpadów.

- Selektywne gromadzenie odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości. Odpady takie zebrane w sposób selektywny są odbierane z posesji zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w workach, a z innych nieruchomości również w kontenerach. Mogą być gromadzone także w pojemnikach z odpadami mokrymi. Z obowiązku zwolnieni są właściciele nieruchomości, którzy kompostują odpady na potrzeby własne, nie może to jednak być uciążliwe dla użytkowników sąsiednich posesji.

- Zapewnienie usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) i niedopuszczanie do ich przepełnienia.

- Właściciele posesji, którzy pozbywają się z terenu posesji nieczystości ciekłych muszą mieć aktualną umowę na korzystanie z usług świadczonych przez firmę (gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę) posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności tego typu. Na żądanie strażnika miejskiego zarządca nieruchomości musi okazać umowę oraz dowody uiszczania opłat za usługi.

Za niedopełnienie ww. obowiązków strażnicy mogą nałożyć mandat karny w wysokości od 20 do 500 złotych.

Dział: Aktualności
poniedziałek, 06 marzec 2023 09:03

LUTY 2023 - PODSUMOWANIE

W  lutym 2023 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła    1070    interwencji:

-                             636  interwencji mieszkańców naszego miasta;

-                               83  interwencje pracowników monitoringu miejskiego;

-                              328 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu;

-                               23  interwencje zleconych przez inne służby

 

Różnorodność działań funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu sprawia, że zgłoszone do dyżurnego Straży Miejskiej i podjęte przez patrole interwencje sklasyfikowano
i wyszczególniono poniżej:

 1. Kontrola Miejsca Zagrożonego (na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obserwacji własnych) – 17 ;
 2. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami –  210      , w tym:
 3. wypalanie odpadów i nieczystości   –  52 ;
 4. nieporządek                                      -   49 ; 
 5. niszczenie zieleni                        -    39 ;
 6. Interwencje dotyczące zwierząt – 108 ;
 7. Nieprawidłowe parkowanie – 371 ;
 8. Zakłócanie ładu i porządku publicznego – 53 ;
 9. Sprawcy przestępstw – 2 ;
 10. Zagrożenie zdrowia i życia – 82 (w tym udzielenie pomocy osobom śpiącym
  i leżącym na ulicy oraz bezdomnym);
 11. Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym – 49;
 12. Interwencje pisemne oraz dokumentacja służbowa innych jednostek – 17 ;
 13. Asysta/Potwierdzenie danych – 22 ;
 14. Awarie – 43 ;
 15. Handel - 2 ;
 16. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (wypadki, kolizje, pożar i inne) – 9 ;
 17. Czynności służbowe oraz profilaktyka szkolna – 72 ;
 18. Inne – 13 ;
Dział: Aktualności

W dniu 4.03.2023 roku o godzinie 11:50 kontrolując stan parkowania pojazdów na ulicy Staszica i Niedziałkowskiego strażnicy zauważyli nieprawidłowo zaparkowany pojazd i podjęli czynności z siedzącym w nim kierowcą.

W trakcie legitymowania okazało się, że kierujący pojazdem jest poszukiwany przez radomską Policję i Prokuraturę. W związku z powyższym 26 latka ujęto i po zabezpieczeniu pojazdu doprowadzono do najbliższego Komisariatu Policji. Oczywiście został on również rozliczony za popełnione wykroczenia drogowe. Czynności w sprawie prowadzi Komisariat II Policji w Radomiu.

 W tym samym dniu o godzinie 16.00 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie dotyczące leżącej na ulicy Chałubińskiego 15 kobiety. Na miejsce zdarzenia dyżurny niezwłocznie zadysponował patrol interwencyjny Referatu Administracyjno - Porządkowego, który potwierdził zgłoszenie.

Śpiącą kobietę dobudzono i wylegitymowano. W trakcie prowadzenia czynności służbowych okazało się, że 30 latka zażyła znaczną ilość leków antydepresyjnych i czuje się bardzo źle. Strażnicy ustalili również, że kobieta jest osoba poszukiwaną do odbycia kary zastępczej aresztu. W związku z pozyskanymi informacjami na miejsce interwencji wezwano załogę ratownictwa medycznego oraz patrol Policji.

Kobieta w asyście Policji została przewieziona do szpitala w Krychnowicach. Czynności w sprawie prowadzi Komisariat III Policji w Radomiu.

Dział: Aktualności