Artykuły filtrowane wg daty: listopad 2021

wtorek, 30 listopad 2021 09:38

TRWAJĄ KONTROLE SPALANIA ODPADÓW.

Trwają kontrole spalania odpadów

Sezon grzewczy rozpoczęty i jak co roku strażnicy miejscy sprawdzają czym radomianie palą w piecach. Wzbogaceni o dron z zasobnikiem zawierającym stację badawczą Sowa funkcjonariusze Referatu Ochrony Środowiska będą prowadzić analizę powietrza na terenie naszego miasta.

Przypominamy, że strażnicy miejscy prowadzą kontrole w oparciu o posiadane upoważnienia wydane przez Prezydenta Miasta Radomia  na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska. Uprawniają one funkcjonariuszy do wejścia na posesję i sprawdzenia czy w paleniskach nie są spalane odpady.

Kontrole palenisk na nieruchomościach prywatnych mogą być prowadzone w godzinach 6-22, a na terenach, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza przez całą dobę.

Podstawa prawna: artykuł 9 u ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008, z późn. zmianami) oraz artykuł 379 i artykuły 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25, poz.150, z późn. zmianami).

Na podstawie posiadanego upoważnienia strażnik jest uprawniony do:

 1. wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6.00 do 22.00 – na pozostały teren;
 2. przeprowadzania badań lub wykonywania niezbędnych czynności kontrolnych;
 3. żądania pisemnych lub ustnych informacji do wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 4. żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyka kontroli.

Według obowiązujących przepisów osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności (art. 225 kk). W sytuacji, gdy właściciel posesji odmawia wpuszczenia funkcjonariuszy, na miejsce wzywana jest policja.

Przypominamy, że od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna);

 

Od października do  grudnia przeprowadziliśmy już ponad 250 kontroli spalania odpadów w domowych paleniskach.

Dodaję, że w przypadku wątpliwości dotyczących spalanego paliwa stałego strażnicy posiadają możliwość pobrania prób i zbadania ich w Centralnym Laboratorium Pomiarowo Badawczym w Jastrzębiu – Zdroju.

Dział: Aktualności
poniedziałek, 29 listopad 2021 11:12

ZIMA 2021/2022. STRAŻ MIEJSKA PRZYPOMINA...

Wielkimi krokami zbliżają się do nas pierwsze opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Jak co roku tuż przed nastaniem zimy, Straż Miejska w Radomiu przypomina właścicielom i administratorom budynków mieszkalnych na terenie naszego miasta o obowiązkach przeciwdziałania skutkom zimy.

Przepisy się nie zmieniają, obowiązki właściciela lub zarządcy nieruchomości również.

PAMIĘTAJ !

Obowiązkiem właściciela lub zarządcy nieruchomości jest zgodnie z art. 5.1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”.

W przypadku braku wykonywania obowiązku przeciwdziałania skutkom zimy  właściciele lub zarządcy nieruchomości muszą liczyć się z nałożeniem mandatu karnego przez kontrolującego funkcjonariusza Straży Miejskiej.

W tych trudnych zimowych dniach pamiętajmy również o osobach bezdomnych i potrzebujących pomocy. Gdy napotkamy takie osoby kontaktujmy się niezwłocznie z dyżurnym Straży Miejskiej pod bezpłatnym numerem 986.

Dział: Aktualności

Z dniem 24 listopada 2021 roku Straż Miejska w Radomiu wraz z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomiu rozpoczyna wspólne kontrole placówek handlowych pod kątem przestrzegania obostrzeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV 2. Wspólne kontrole będą miały na celu „wypracować” w nas zaniedbany ostatnio obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeniach zamkniętych.

Podstawa prawna art 116 Kodeksu Wykroczeń:

 • 1a. Kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze grzywny albo karze nagany.

 Funkcjonariusze będą mogli nałożyć na osoby nie stosujące się do powyższego przepisu mandat karny do 500 zł, zaś pracownicy PSSE grzywnę nawet do 30 tys złotych.
Zasady dotyczące noszenia maseczek określa rozporządzenie epidemiczne. Nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa, m.in:

- w środkach publicznego transportu zbiorowego, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub statkach żeglugi śródlądowej, przeznaczonych lub używanych do przewozu osób;
- w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.
- w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

- na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910 oraz z 2021 r. poz. 11) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania,
- w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
- w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);

Obowiązek zakrywania ust i nosa mają wszyscy w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej. Ponadto nakaz obowiązuje w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach). Z tym, że osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach użyteczności publicznej nie muszą nosić maseczki, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania.
Nie musi jej także nosić osoba, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:
- całościowych zaburzeń rozwoju,

- zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,

- trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

W tym ostatnim przypadku trzeba jednak przedstawić zaświadczenie lekarskie lub inny dokument potwierdzający całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
Zaświadczenia zgodnie z rozporządzeniem należy okazać na żądanie: policji, straży gminnej, straży ochrony kolei (w pociągach i na dworcach)

Dział: Aktualności

„Chroniąc siebie, chronisz innych…”

Zgodnie z poleceniem Prezydenta Miasta Radomia Pana Radosława Witkowskiego oraz we współpracy ze Stowarzyszeniem „Bezpieczne Miasto”  w najbliższych dniach, tj. wtorek, środa i czwartek strażnicy miejscy przeprowadzą kolejną akcję rozdawania maseczek ochronnych układu oddechowego. Ponad 3 (trzy) tysiące pozyskanych od Stowarzyszenia „Bezpieczne Miasto”  maseczek do zakrywania nosa i ust zostanie rozdysponowanych dla mieszkańców naszego miasta w szczególności dla osób korzystających z komunikacji miejskiej w Radomiu.

Strażników miejskich będzie można spotkać na przystankach autobusowych w miejscach, w których węzły przesiadkowe kumulują i obsługują największą liczbę pasażerów. Będą to w szczególności przystanki autobusowe przy dworcu PKP oraz Plac Jagielloński, Struga, a także przystanek Malczewskiego/Wernera.

Miejsca te zostały wyznaczone przez pracowników miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

Dodatkowo przypominamy, że strażnicy w dalszym ciągu rozdają jednorazowe maseczki najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszego miasta oraz osobom bezdomnym napotkanym podczas codziennych patroli.

Takie działania profilaktyczne mają na celu znaczne ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS–CoV-2, który bardzo często występuje bezobjawowo.

Dział: Aktualności

W związku z powtarzającymi się sytuacjami, że hulajnogi znajdują się w miejscach utrudniających poruszanie się innym użytkownikom ciągów pieszych i dróg rowerowych poniżej prezentujemy  niezbędne informacje dotyczące użytkowania hulajnóg, UTO oraz urządzeń wspomagających ruch.

O tym musimy wiedzieć:

Co to jest urządzenie wspomagające ruch?

Sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczony do poruszania się w pozycji stojącej, napędzany siłą mięśni. (np. rolki, deskorolki, wrotki, hulajnoga tradycyjna).

Co to jest hulajnoga elektryczna?

Pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez pedałów i siedzenia, przeznaczony do poruszania się tylko przez kierującego tym pojazdem.

art. 97 kw w związku z art. 33a. prd:

 1. Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po  której  ruch  pojazdów  jest  dozwolony  z prędkością  nie  większą  niż  30 km/h, w przypadku  gdy  brakuje  wydzielonej  drogi  dla  rowerów  oraz  pasa  ruchu  dla rowerów.
 1. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.
 1. Kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się:

1) ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;

2) przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku.

Co to jest urządzenie transportu osobistego?

Pojazd napędzany elektrycznie, bez siedzenia i pedałów, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, w swojej konstrukcji przeznaczony do poruszania tylko przez kierującego tym pojazdem. (np. urządzenie samobalansujące – segwaye, deskorolki elektryczne).

Art. 97 KW w związku z art. 15a. prd.:

 1. Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest obowiązana korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów. Osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na drodze dla rowerów obowiązuje ruch prawostronny.
 2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.
 3. Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązana poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.
 4. Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, przekraczając jezdnię, jest obowiązana zachować szczególną ostrożność oraz korzystać odpowiednio z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych.
 5. Przekraczanie torowiska wyodrębnionego z jezdni przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest dozwolone tylko w miejscu do tego przeznaczonym.
 6. Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest obowiązana:

1) poruszać się z prędkością zapewniającą panowanie nad tym urządzeniem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa;

2) przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu;

3) przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody;

4) przed wyprzedzaniem upewnić się, czy ma dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;

5) zbliżając się do przejścia dla pieszych, zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

 1. Osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch zabrania się:

1) poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

2) przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;

3) ciągnięcia pojazdu lub ładunku;

4) czepiania się pojazdów;

5) poruszania się tyłem.

Kto może poruszać się hulajnogą elektryczną?

Na pewno osoby powyżej 10 roku życia. Młodsi uczestnicy ruchu drogowego, do 10 lat, nie mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych na drogach publicznych, a jedynie pod opieką osoby dorosłej i tylko w strefie zamieszkania. Dla tych osób, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia, dokumentem potwierdzającym uprawnienia do korzystania z tych urządzeń, będzie karta rowerowa lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T.

Jaka droga dla hulajnóg elektrycznych?

Osoba poruszająca się na hulajnodze elektrycznej, może korzystać z:

 • chodnika
 • drogi dla pieszych
 • drogi dla rowerów
 • lub jezdni, jeśli nie ma chodnika

20 km/h to maksymalna, dopuszczalna prędkość dla hulajnogi elektrycznej i urządzeń transportu osobistego w wyznaczonych miejscach. Na drodze dla rowerów obowiązuje ruch prawostronny. A kiedy nie będzie chodnika, użytkownik e-hulajnogi może się przenieść na jezdnię, ale może jechać z szybkością nie przekraczającą 30 km/h. Kierujący hulajnogą elektryczną nie może także przewozić innej osoby, zwierzęcia ani ładunku. Ważne, aby zachował ostrożność i ustępował pierwszeństwa pieszym. W momencie przekraczania jezdni powinien korzystać z przejazdu dla rowerzystów lub chodnika dla pieszych. 

 

Przepisy dla hulajnóg: mandaty i parkowanie 

Za pozostawienie lub porzucenie e-hulajnogi na chodniku lub przed przejściem dla pieszych w taki sposób, że będzie utrudniała przejście, grozi mandat w wysokości 100 zł. Pozostawienie e-hulajnogi na skrzyżowaniu oraz w obszarze 10 m od niego, będzie skutkowało mandatem w wysokości 300 zł. Najwięcej, bo 500 zł, otrzyma ten, kto zaparkuje hulajnogę na niebieskiej kopercie. Podsumowując: użytkownicy hulajnogi elektrycznej, urządzenia wspomagającego ruch oraz urządzenia transportu osobistego mają odtąd swoje prawa, ale też obowiązki:

 • nie można z nich korzystać w stanie nietrzeźwości
 • nie można porzucać i pozostawiać w miejscach utrudniających ruch
 • należy bezwzględnie ustępować pieszym
 • na urządzeniach transportu osobistego oraz wspomagających ruch nie wolno poruszać się po jezdni
 • za porzucenie sprzętu lub niewłaściwe parkowanie grozi mandat
 • zakaz parkowania w poprzek chodników. Należy parkować równolegle do jezdni

 

Poprawność parkowania weryfikuje straż miejska, która na podstawie artykułu 130a prd może holować hulajnogi na wyznaczony przez miasto parking strzeżony. W Radomiu jest to parking przy ulicy Warszawskiej 174.

Dział: Aktualności

Zgodnie z poleceniem Prezydenta Miasta Radomia Pana Radosława Witkowskiego oraz we współpracy ze Stowarzyszeniem „Bezpieczne Miasto”  w najbliższych dniach strażnicy miejscy przeprowadzą akcję rozdawania maseczek ochronnych układu oddechowego. Kilka tysięcy pozyskanych od Stowarzyszenia „Bezpieczne Miasto”   maseczek do zakrywania nosa i ust zostanie rozdysponowanych dla mieszkańców naszego miasta w szczególności dla osób korzystających z komunikacji miejskiej w Radomiu.

Strażników miejskich będzie można spotkać na przystankach autobusowych w miejscach, w których węzły przesiadkowe kumulują i obsługują największą liczbę pasażerów. Miejsca te zostały wyznaczone przez pracowników miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

Dodatkowo przypominamy, że strażnicy w dalszym ciągu rozdają jednorazowe maseczki najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszego miasta oraz osobom bezdomnym napotkanym podczas codziennych patroli.

Takie działania profilaktyczne mają na celu znaczne ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS–CoV-2, który bardzo często występuje bezobjawowo.

Apelujemy! Stosujmy się do Rozporządzeń i zaleceń! Chroniąc siebie, chronisz innych!

Dział: Aktualności

W dniu 17.11.2021 roku o godz. 16:55 do dyżurnego Straży Miejskiej w Radomiu zadzwonił kierowca autobusu MPK linii 19 znajdującym się na pętli przy ulicy Rodziny Winczewskich, że w pojeździe na tylnej kanapie leży nietrzeźwy mężczyzna.

Na miejsce zdarzenia niezwłocznie wysłano patrol interwencyjny Referatu Prewencji Straży Miejskiej w Radomiu, który we wskazanym miejscu zastał znajdującego się w pozycji leżącej, około 35-40 letniego mężczyznę. Wyczuwalna była od niego wyraźna woń alkoholu, dlatego patrol próbował go ocucić. Mężczyzna ten nie dawał oznak życia, w związku z czym funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli natychmiastową resuscytację, którą prowadzono nieustannie do czasu przybycia załogi Pogotowia Ratunkowego. Przybyli na miejsce ratownicy i lekarz przejęli czynności ratunkowe od funkcjonariuszy straży. Mimo długo trwającej akcji ratunkowej mężczyzny nie udało się przywrócić czynności życiowych i lekarz stwierdził zgon.

W związku z powyższym całe miejsce zdarzenia zostało zabezpieczoneprzed dostępem osób postronnych aby wezwani na miejsce funkcjonariusze Policji mogli prowadzić czynności wyjaśniające.  

Dział: Aktualności

W dniu 16.11.2021 roku patrol Referatu Administracyjno – Porządkowego Straży Miejskiej w Radomiu kontrolował prewencyjnie  dzielnicę Glinice zwracając szczególną uwagę na zakłócenia ładu i porządku publicznego oraz dewastację mienia.

 O godzinie 2:10 na ulicy Grzecznarowskiego (kierunek Ustronie) strażnicy zauważyli pojazd marki Peugeot, którego kierujący nie potrafił utrzymać toru jazdy, poruszał się po ulicy „wężykiem” stwarzając zagrożenie dla innych użytkowników drogi. Funkcjonariusze udali się za kierującym i na ulicy Placowej zatrzymali pojazd do kontroli. Podczas kontroli okazało się, że od kierującego wyczuwalna jest wyraźna woń alkoholu a jego mowa jest bełkotliwa. Mężczyzna nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów ani swoich ani pojazdu.

Ustalono tożsamość kierującego, którym okazał się 46 letni mieszkaniec miasta Radomia.

Na miejsce zdarzenia strażnicy wezwali patrol Policji, który po przybyciu na miejsce przebadał mężczyznę na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik to 1,66 mg/l (około 3,5 promila !!).

Ujętego mężczyznę wraz z zabezpieczonym pojazdem pozostawiono w dyspozycji dyżurnego II komisariatu Policji celem przeprowadzenia dalszych czynności służbowych.

Dział: Aktualności

Nadchodzą zimne dni. Czas, który jest ogromnym wyzwaniem dla osób bezdomnych i potrzebujących.

Straż Miejska w Radomiu apeluje do mieszkańców miasta Radomia o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby wymagające pomocy.

            W okresie zimowym, a zwłaszcza w nadchodzące mroźne dni bądźmy wrażliwi szczególnie na osoby starsze, samotne, niepełnosprawne i bezdomne, przebywające w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu.

            Przypominamy, że na terenie naszego miasta działają domy dla bezdomnych, które udzielają schronienia i pomocy osobom bezdomnym oraz skupiają się na zapewnieniu jednego gorącego posiłku dziennie oraz niezbędnej odzieży.

Dom dla Bezdomnych Kobiet 

 1. Zagłoby 3

tel.: 48 365 26 29

W okresie jesienno-zimowym w ramach realizacji zadań na rzecz bezdomnych prowadzona jest noclegownia dla mężczyzn i kobiet.

Dom dla Bezdomnych Mężczyzn

 1. Słowackiego 188

tel.: 48 360 01 91

            Dodatkowo przy Domu dla bezdomnych Mężczyzn przy ulicy Słowackiego 188 w Radomiu funkcjonuje specjalnie do tego celu stworzona ogrzewalnia, w której osoby potrzebujące mogą się ogrzać i napić gorącej herbaty.

            W przypadku stwierdzenia osób mogących znajdować się w stanach zagrożenia zdrowia i życia prosimy reagować natychmiast powiadamiając telefonicznie Centrum Powiadamiania Ratunkowego pod bezpłatnym numerem 112 lub dyżurnego Straży Miejskiej w Radomiu pod bezpłatnym numerem telefonu 986, co pozwoli na podejmowanie szybkich i skutecznych interwencji.

Wzorem lat ubiegłych również i w tym roku wyruszy w teren z posiłkami dla osób bezdomnych patrol Straży Miejskiej wraz ze streetworkerami oraz ratownikiem medycznym Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Patrol medyczny dla bezdomnych – to wspólny projekt Caritas Diecezji Radomskiej, Straży Miejskiej i Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Kontrolując miejsca przebywania osób bezdomnych patrol ma tylko jeden cel: „Chcemy, by bezdomni bezpiecznie przeżyli okres jesienno-zimowy ponieważ wśród osób bezdomnych najwięcej zgonów zdarza się z wychłodzenia, zaniedbanych urazów, schorzeń i uzależnień”.

W tych trudnych zimowych dniach pamiętajmy o osobach bezdomnych i potrzebujących pomocy. Gdy napotkamy takie osoby kontaktujmy się niezwłocznie ze służbami, które mogą im udzielić niezbędnej pomocy.

Dział: Aktualności
poniedziałek, 08 listopad 2021 12:41

CZY TO KOLEJNA PRÓBA SAMOBÓJCZA ?

W dniu 07.11.2021 roku o godzinie 21:15 operator monitoringu miejskiego obserwując rejon ulicy Żeromskiego/Niedziałkowskiego zgłosił dyżurnemu Straży Miejskiej w Radomiu, że w Parku Kościuszki przy muszli koncertowej znajduje się bardzo młoda dziewczyna, która regularnie łyka jakieś tabletki popijając wodą.

Na miejsce zgłoszenia dyżurny niezwłocznie zadysponował patrol interwencyjny Referatu Prewencji Straży Miejskiej w Radomiu, pełniący służbę na terenie miasta.

Na miejscu zdarzenia strażnicy potwierdzili interwencję oraz wylegitymowali opisywaną przez pracownika monitoringu dziewczynę. W trakcie rozmowy patrol ustalił, że 16 latka połknęła znaczną ilość (powyżej 15 sztuk) środków przeciwbólowych.

Z uwagi na możliwe skutki uboczne zażycia tak dużej ilości środków przeciwbólowych na miejsce zdarzenia wezwano załogę Ratownictwa Medycznego oraz matkę dziewczyny.

Jednocześnie na miejsce interwencji dotarły zarówno matka dziewczyny jak i zespół Ratownictwa Medycznego, który zabrał kobiety do szpitala przy ulicy Tochtermana.

Nie ustalono przyczyny, dlaczego 16 latka zażyła tak dużą ilość środków przeciwbólowych. Dodatkowo funkcjonariusze Straży Miejskiej w Radomiu sporządzili dokładną dokumentację służbową ze zdarzenia celem wykorzystania  w wywiadzie lekarskim lub postepowaniu w przed Sądem Rejonowym, Wydział Rodziny i Nieletnich

Dział: Aktualności