STRAŻ MIEJSKA I PSSE RADOM. WSPÓLNE KONTROLE PLACÓWEK HANDLOWYCH I ŚRODKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ.

Z dniem 24 listopada 2021 roku Straż Miejska w Radomiu wraz z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomiu rozpoczyna wspólne kontrole placówek handlowych pod kątem przestrzegania obostrzeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV 2. Wspólne kontrole będą miały na celu „wypracować” w nas zaniedbany ostatnio obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeniach zamkniętych.

Podstawa prawna art 116 Kodeksu Wykroczeń:

  • 1a. Kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze grzywny albo karze nagany.

 Funkcjonariusze będą mogli nałożyć na osoby nie stosujące się do powyższego przepisu mandat karny do 500 zł, zaś pracownicy PSSE grzywnę nawet do 30 tys złotych.
Zasady dotyczące noszenia maseczek określa rozporządzenie epidemiczne. Nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa, m.in:

- w środkach publicznego transportu zbiorowego, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub statkach żeglugi śródlądowej, przeznaczonych lub używanych do przewozu osób;
- w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.
- w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

- na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910 oraz z 2021 r. poz. 11) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania,
- w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
- w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);

Obowiązek zakrywania ust i nosa mają wszyscy w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej. Ponadto nakaz obowiązuje w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach). Z tym, że osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach użyteczności publicznej nie muszą nosić maseczki, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania.
Nie musi jej także nosić osoba, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:
- całościowych zaburzeń rozwoju,

- zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,

- trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

W tym ostatnim przypadku trzeba jednak przedstawić zaświadczenie lekarskie lub inny dokument potwierdzający całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
Zaświadczenia zgodnie z rozporządzeniem należy okazać na żądanie: policji, straży gminnej, straży ochrony kolei (w pociągach i na dworcach)