SEZON GRZEWCZY ROZPOCZĘTY. SPRAWDZIMY CZYM RADOMIANIE PALĄ W PIECACH...

W tym tygodniu Straż Miejska w Radomiu rozpoczyna kontrole domowych palenisk.  Sezon grzewczy powoli nam się rozpoczyna i jak co roku strażnicy miejscy będą sprawdzać czym radomianie palą w piecach. Wzbogaceni o nowy sprzęt (dron z zasobnikiem zawierającym stację badawczą Sowa) funkcjonariusze Referatu Ochrony Środowiska będą prowadzić analizę powietrza na terenie naszego miasta.
Przypominamy, że strażnicy miejscy prowadzą kontrole w oparciu o posiadane upoważnienia wydane przez Prezydenta Miasta Radomia  na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska. Uprawniają one funkcjonariuszy do wejścia na posesje i sprawdzenia czy w paleniskach nie są spalane odpady.
Kontrole palenisk na nieruchomościach prywatnych mogą być prowadzone w godzinach 6-22, a na terenach, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza przez całą dobę.
Podstawa prawna: artykuł 9 u ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008, z późn. zmianami) oraz artykuł 379 i artykuły 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25, poz.150, z późn. zmianami).

Na podstawie posiadanego upoważnienia strażnik jest uprawniony do:
1.    wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6.00 do 22.00 – na pozostały teren;
2.    przeprowadzania badań lub wykonywania niezbędnych czynności kontrolnych;
3.    żądania pisemnych lub ustnych informacji do wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
4.    żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyka kontroli.
Według obowiązujących przepisów osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności (art. 225 kk). W sytuacji, gdy właściciel posesji odmawia wpuszczenia funkcjonariuszy, na miejsce wzywana jest policja.