Co i jak załatwić

W tym dziale znajdziecie Państwo odpowiedzi na najczęściej występujące problemy i zapytania. Wszelkie interwencje prosimy zgłaszać telefonicznie do dyżurnego Straży Miejskiej pod numer 986 lub (048) 36 20 464,
ewentualnie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@strazmiejska.radom.pl

Wezwanie drogowe
W celu realizacji powyższego wezwania należy: 

W terminie 7 dni od otrzymania wezwania zgłosić się do Dyżurnego Straży Miejskiej w Radomiu przy ul. Moniuszki 9.

W razie niestawienia się w Straży Miejskiej w Radomiu właścicielowi pojazdu zostanie wysłane wezwanie imienne.

Konsekwencją kolejnego niestawienia się na wezwanie będzie skierowanie wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Radomiu. W przypadku gdy właściciel oddał swój pojazd w użytkowanie innej osobie, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ma obowiązek podać pełne dane personalne kierowcy, który popełnił wykroczenie. Można to uczynić w formie pisemnej lub zgłosić się osobiście.
Zdjęcie blokady z koła pojazdu
Jeżeli zaparkujemy w miejscu, w którym jest to zabronione w sposób nieutrudniający ruch lub niezagrażający bezpieczeństwu, musimy być świadomi, że na koło pojazdu może zostać założona blokada. Wynika to z art. 130a ust. 8 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260).

Co należy zrobić gdy pojazd został unieruchomiony za pomocą urządzenia blokującego koło?

Po pierwsze:

Strażnik, który unieruchomił pojazd pozostawia za szybą pojazdu notatkę zawierającą informację odnośnie popełnionego wykroczenia wraz z numerami telefonów, pod które należy zadzwonić celem zakończenia interwencji ( 986 lub 48 36 - 20 – 464)

Po drugie:

W czasie rozmowy telefonicznej podajemy dokładną lokalizację unieruchomionego pojazdu oraz jego markę. Na miejsce zdarzenia wysyłany jest patrol interwencyjny, który dokonuje zdjęcia blokady.

Po trzecie:

Za samo zdjęcie blokady nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty.

Interwencja wobec kierującego, na którego samochód założono blokadę, może zakończyć się pouczeniem, mandatem karnym lub skierowaniem sprawy do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy.

Odebranie odholowanego samochodu

Jeżeli zaparkujemy samochód w miejscu, w którym jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu albo pozostawimy pojazd nieoznakowany kartą parkingową w miejscu przeznaczonym dla auta osoby niepełnosprawnej nasz samochód może zostać odholowany. Wynika to z art. 130a ust. 8 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260).

Co należy zrobić gdy pojazd został odholowany?

Po pierwsze:

Należy zadzwonić pod numer 986 (Straż Miejska) bądź 997 (Policja) i upewnić się, czy samochód na pewno został odholowany (wyklucza to inne sytuacje typu kradzież). W czasie rozmowy telefonicznej z dyżurnym uzyskamy adres parkingu strzeżonego, na którym stoi odholowany samochód oraz poznamy procedurę i warunki odebrania pojazdu.

Po drugie:

Jeżeli podmiotem, który wydał decyzję o odholowaniu była Straż Miejska w Radomiu, udajemy się do siedziby straży przy ulicy Stanisława Moniuszki 9. Tam okazujemy prawo jazdy, dowód osobisty oraz dowód rejestracyjny. Jeżeli nie jesteśmy właścicielem odholowanego pojazdu, musimy posiadać upoważnienie do używania pojazdu wystawione przez jego właściciela lub też zgłosić się po odbiór pojazdu razem z jego właścicielem. Na podstawie okazanych dokumentów zostanie nam wydane zezwolenie na odbiór pojazdu
z parkingu strzeżonego.

Po trzecie:

Udajemy się na wskazany przez strażnika parking strzeżony. Po uiszczeniu opłat za holowanie oraz parkowanie możemy odebrać auto.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wraki:

Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty
z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza. Wynika to z art. 50a pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym

Chcąc odebrać pojazd z parkingu strzeżonego stosujemy się również do punktów opisanych powyżej

O kosztach usunięcia i przechowywania pojazdu dowiesz się z uchwały (kliknij link poniżej):

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2017/11014/akt.pdf

 

Tryb usuwania pojazdu określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. nr 134 poz. 1133)

Skargi i wnioski
1. Skargi i wnioski mieszkańców przyjmuje Sekretariat Straży Miejskiej w Radomiu w dni powszednie w godzinach od 7:30 do 15:30.

2. Nadzór nad organizacją przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Straży Miejskiej w Radomiu sprawuje Komendant Straży Miejskiej.

3. W przypadku ustnego wnoszenia skargi lub wniosku sporządza się protokół przyjęcia skargi lub wniosku.

4. W przypadku, gdy treść skargi wnoszonej ustnie do protokołu wskazuje na dokonanie przez pracownika Straży Miejskiej czynu zabronionego skarżący składa oświadczenie w tej sprawie.

5. Sekretariat prowadzi „Rejestr skarg i wniosków” oraz koordynuje załatwianie skarg i wniosków w Straży Miejskiej w Radomiu.

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniach komórek organizacyjnych Straży Miejskiej w Radomiu przedstawia informacje w tej sprawie Komendantowi, który pisemnie zobowiązuje kierującego daną komórką organizacyjną do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w postępowaniu skargowym nieprawidłowości.

7. Skargi i wnioski winny być załatwiane zgodnie z przepisami określonymi w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r. Nr 5, poz. 46 z późn. zm.).

Uwaga !! Skarga powinna zawierać minimum Imię i Nazwisko oraz adres osoby wnoszącej skargę.