Co i jak załatwić

W tym dziale znajdziecie Państwo odpowiedzi na najczęściej występujące problemy i zapytania. Wszelkie interwencje prosimy zgłaszać telefonicznie do dyżurnego Straży Miejskiej pod numer 986 lub (048) 36 20 464,
ewentualnie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@strazmiejska.radom.pl

Wezwanie drogowe
W celu realizacji powyższego wezwania należy: 

W terminie 7 dni od otrzymania wezwania zgłosić się do Dyżurnego Straży Miejskiej w Radomiu przy ul. Moniuszki 9.

W razie niestawienia się w Straży Miejskiej w Radomiu właścicielowi pojazdu zostanie wysłane wezwanie imienne.

Konsekwencją kolejnego niestawienia się na wezwanie będzie skierowanie wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Radomiu. W przypadku gdy właściciel oddał swój pojazd w użytkowanie innej osobie, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ma obowiązek podać pełne dane personalne kierowcy, który popełnił wykroczenie. Można to uczynić w formie pisemnej lub zgłosić się osobiście.
Zdjęcie blokady z koła pojazdu
Jeżeli zaparkujemy w miejscu, w którym jest to zabronione w sposób nieutrudniający ruch lub niezagrażający bezpieczeństwu, musimy być świadomi, że na koło pojazdu może zostać założona blokada. Wynika to z art. 130a ust. 8 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260).

Co należy zrobić gdy pojazd został unieruchomiony za pomocą urządzenia blokującego koło?

Po pierwsze:

Strażnik, który unieruchomił pojazd pozostawia za szybą pojazdu notatkę zawierającą informację odnośnie popełnionego wykroczenia wraz z numerami telefonów, pod które należy zadzwonić celem zakończenia interwencji ( 986 lub 48 36 - 20 – 464)

Po drugie:

W czasie rozmowy telefonicznej podajemy dokładną lokalizację unieruchomionego pojazdu oraz jego markę. Na miejsce zdarzenia wysyłany jest patrol interwencyjny, który dokonuje zdjęcia blokady.

Po trzecie:

Za samo zdjęcie blokady nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty.

Interwencja wobec kierującego, na którego samochód założono blokadę, może zakończyć się pouczeniem, mandatem karnym lub skierowaniem sprawy do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy.

Odebranie odholowanego samochodu

Jeżeli zaparkujemy samochód w miejscu, w którym jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu albo pozostawimy pojazd nieoznakowany kartą parkingową w miejscu przeznaczonym dla auta osoby niepełnosprawnej nasz samochód może zostać odholowany. Wynika to z art. 130a ust. 8 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260).

Co należy zrobić gdy pojazd został odholowany?

Po pierwsze:

Należy zadzwonić pod numer 986 (Straż Miejska) bądź 997 (Policja) i upewnić się, czy samochód na pewno został odholowany (wyklucza to inne sytuacje typu kradzież). W czasie rozmowy telefonicznej z dyżurnym uzyskamy adres parkingu strzeżonego, na którym stoi odholowany samochód oraz poznamy procedurę i warunki odebrania pojazdu.

Po drugie:

Jeżeli podmiotem, który wydał decyzję o odholowaniu była Straż Miejska w Radomiu, udajemy się do siedziby straży przy ulicy Stanisława Moniuszki 9. Tam okazujemy prawo jazdy, dowód osobisty oraz dowód rejestracyjny. Jeżeli nie jesteśmy właścicielem odholowanego pojazdu, musimy posiadać upoważnienie do używania pojazdu wystawione przez jego właściciela lub też zgłosić się po odbiór pojazdu razem z jego właścicielem. Na podstawie okazanych dokumentów zostanie nam wydane zezwolenie na odbiór pojazdu
z parkingu strzeżonego.

Po trzecie:

Udajemy się na wskazany przez strażnika parking strzeżony. Po uiszczeniu opłat za holowanie oraz parkowanie możemy odebrać auto.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wraki:

Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty
z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza. Wynika to z art. 50a pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym

Chcąc odebrać pojazd z parkingu strzeżonego stosujemy się również do punktów opisanych powyżej

O kosztach usunięcia i przechowywania pojazdu dowiesz się z uchwały (kliknij link poniżej):

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2021/5229/akt.pdf

 

Tryb usuwania pojazdu określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. nr 134 poz. 1133)

Skargi i wnioski
1. Skargi i wnioski mieszkańców przyjmuje Sekretariat Straży Miejskiej w Radomiu w dni powszednie w godzinach od 7:30 do 15:30.

2. Nadzór nad organizacją przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Straży Miejskiej w Radomiu sprawuje Komendant Straży Miejskiej.

3. W przypadku ustnego wnoszenia skargi lub wniosku sporządza się protokół przyjęcia skargi lub wniosku.

4. W przypadku, gdy treść skargi wnoszonej ustnie do protokołu wskazuje na dokonanie przez pracownika Straży Miejskiej czynu zabronionego skarżący składa oświadczenie w tej sprawie.

5. Sekretariat prowadzi „Rejestr skarg i wniosków” oraz koordynuje załatwianie skarg i wniosków w Straży Miejskiej w Radomiu.

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniach komórek organizacyjnych Straży Miejskiej w Radomiu przedstawia informacje w tej sprawie Komendantowi, który pisemnie zobowiązuje kierującego daną komórką organizacyjną do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w postępowaniu skargowym nieprawidłowości.

7. Skargi i wnioski winny być załatwiane zgodnie z przepisami określonymi w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r. Nr 5, poz. 46 z późn. zm.).

Uwaga !! Skarga powinna zawierać minimum Imię i Nazwisko oraz adres osoby wnoszącej skargę.

Mandat karny - vademecum

Za popełnione wykroczenia strażnicy najczęściej wystawiają mandaty karne kredytowane. Ukarany musi wówczas uiścić należność na poczcie, w banku, internetowo lub w siedzibie straży. Z kolei mandaty karne gotówkowe, które płaci się na miejscu funkcjonariuszowi, otrzymują jedynie osoby czasowo przebywające na terenie naszego kraju (obcokrajowcy) lub te, które nie mają stałego miejsca zameldowania albo pobytu.

Grzywna nałożona mandatem karnym kredytowanym powinna być uiszczona w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu (art. 98 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

Wpłaty można dokonać także przelewem na konto: 16 1240 3259 1111 0000 2989 2376; Odbiorca: Gmina Miasta Radomia, Urząd Miejski w Radomiu 26-600 Radom,
ul. J. Kilińskiego 30
.

W tytule przelewu należy koniecznie umieścić serię i numer mandatu oraz PESEL ukaranego.

Uiszczając grzywnę w urzędzie pocztowym lub w banku, trzeba dodatkowo liczyć się z kosztami opłat manipulacyjnych. Numer konta, na które można wpłacić grzywnę, umieszczony jest na odcinku A i B otrzymanego mandatu.

Mandat można również opłacić przy użyciu karty bankowej. Kartą można regulować należności w siedzibie straży przy ul. Moniuszki 9. Ponadto w terminale płatnicze wyposażone są wszystkie radiowozy. W przypadku patroli pieszych na razie nie ma takiej możliwości. Trzeba jednak pamiętać, że banki mogą naliczać opłaty za płatność kartą.

Żaden strażnik miejski nie ma prowizji bądź innej premiowej formy wynagrodzenia za nałożone przez siebie mandaty karne!

Mandat karny kredytowany staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru, czyli podpisania i przyjęcia go przez ukaranego (art. 98 § 3 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia). Mandat karny gotówkowy staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył (art. 98 § 2 kpow).

Jeśli po uprawomocnieniu się mandatu w trakcie analizy okoliczności popełnienia czynu, za który zostałeś ukarany, uznasz, że nie złamałeś prawa, czyli że mandat został "nałożony za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie", możesz w ciągu 7 dni od nałożenia mandatu wnieść wniosek do Sądu Rejonowego o uchylenie mandatu. Żaden inny organ czy instytucja nie są władne, aby mandat unieważnić bądź cofnąć (art. 101 § 1 i 2 kpow).

Masz prawo nie zgodzić się z oceną okoliczności popełnienia wykroczenia z funkcjonariuszem straży miejskiej lub z nałożoną na Ciebie karą. W takim przypadku, zgodnie z art. 97 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie możesz odmówić przyjęcia mandatu. Wtedy funkcjonariusz sporządzi stosowną dokumentację z wnioskiem o ukaranie do Sądu Rejonowego (art. 99). Potem odbędzie się rozprawa przed sądem, który oceni rację obu stron i wyda niezawisły i bezstronny wyrok. Trzeba się jednak w takim przypadku liczyć z tym, iż w razie uznania Twojej winy, oprócz kary grzywny będziesz musiał pokryć także koszty postępowania sądowego.