Podstawy prawne funkcjonowania Straży Miejskiej:

Akty prawa powszechnie obowiązującego:

( Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
( Dz. U. z 2003 r. Nr 208, poz. 2026).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
(Dz. U. z 1998 r. Nr 112, poz.713 ).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania legitymacji ,dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych ( miejskich).
(Dz. U z 2004 r. Nr 227, poz. 2297).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania legitymacji ,dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych ( miejskich).
( Dz. U. z 2004 r. Nr 205 , poz. 2105.).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2004r. w sprawie zakresu trybu i częstotliwości prowadzenia badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do służby i pełniący służbę w strażach gminnych , a także jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań
( Dz. U. z 2004 r. Nr 187 , poz. 1943).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu współpracy Policji ze strażami gminnymi ( miejskimi) oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad działalnością straży.
( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
UCHWAŁA NR XXXI/270/2019 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 25 listopada 2019 r.
UCHWAŁA NR XXXI/270/2019 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia