Artykuły filtrowane wg daty: luty 2021

W dniu 14.02.2021 roku  o godzinie 14:40 strażnicy Eko Patrolu, Referatu Ochrony Środowiska podjęli działania na terenie jednej z posesji przy ulicy Słowackiego w Radomiu w związku ze zgłoszeniem dotyczącym zagryzionych zwierząt leżących na podwórku.
Podczas kontroli funkcjonariusze zweryfikowali stan posesji. To co zobaczyli na miejscu przeszło ich najśmielsze oczekiwania. Zdjęcia sporządzone do dokumentacji służbowej w większości nie nadają się do publikacji.
Ujawnili na posesji padlinę psa i kota. Zwierzęta leżały we krwi, ślady wskazywały na to, że zostały zagryzione. Właścicielka posesji 80 – letnia kobieta oświadczyła, że na  działce posiada 8 psów na stałe zamkniętych w zabudowaniach.
Wewnątrz zabudowań strażnicy ujawnili 5 dorosłych psów, zaniedbanych, mieszkających w skrajnie nędznych warunkach, we własnych odchodach, bez jedzenia i stałego dostępu do wody.
Decyzją funkcjonariuszy odebrano właścicielce zwierzęta i przewieziono do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt celem przebadania przez lekarza weterynarii.
W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzęciem podjęto decyzję o skierowaniu wniosku o ściganie. Sporządzono szczegółową dokumentację wraz z materiałem zdjęciowym przedstawiającym warunki w jakich trzymane były zwierzęta oraz ich stan zdrowia.
Na miejsce zgłoszenia wezwano  technika kryminalnego, który przeprowadził oględziny miejsca i zwierząt. Rozpytano okolicznych mieszkańców, którzy potwierdzili fakt iż zwierzęta od dłuższego czasu były zaniedbywane przez właścicielkę.
Dokumentacja wraz z danymi właściciela psa została przekazana do Komendy Miejskiej Policji w Radomiu celem przeprowadzenia czynności w sprawie.
Odpowiedzialność karna:
art. 6.2.17  Ustawy o ochronie zwierząt:
•    „Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności: „wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu;”
art. 35. Ustawy o ochronie zwierząt:
1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art.6 ust.1, art.33 lub art.34 ust.1–4
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
1a.Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.
2.Jeżeli sprawca czynu określonego w ust.1 lub 1a działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
3.W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2 sąd orzeka przepadek zwierzęcia, jeżeli sprawca jest jego właścicielem.

 

Dział: Aktualności

W dniu 10.02.2021 roku  w wyniku własnych obserwacji oraz analizy zgłoszeń od mieszkańców miasta Radomia dotyczących złej jakości i zanieczyszczenia powietrza patrol Referatu Ochrony Środowiska Straży Miejskiej w Radomiu kontrolował teren dzielnicy Młodzianów i przyległych. W wyniku kontroli strażnicy ujawnili nieprawidłowości na terenie jednej z posesji przy ulicy Czarnej,  na której prowadzona jest działalność stolarska.
Przeprowadzono szczegółową kontrolę zakończona sporządzeniem protokołu pokontrolnego. Ujawniono, że w piecu wypalano odpady laminowane pochodzące z produkcji.
Sprawcę wykroczenia ukarano maksymalnym mandatem karnym.
 Podstawa prawna: art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.
Strażnicy miejscy regularnie patrolują nasze miasto i sprawdzają stan jakości powietrza w Radomiu. Kontrole odbywają się w miarę możliwości codziennie w różnych rejonach miasta i mają na celu oddziaływanie prewencyjne. Chcemy by powietrze w naszym mieście było jak najczystsze.

Dział: Aktualności